TERAPIE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą terapii. Chcielibyśby by czuli się Państwo, że Państwa dziecko jest w kompleksowo i profesjonalnie wspomagane poprzez najróżniejsze terapie i zajęcia. Każda z terapii prowadzona jest przez profesjonalistę z doświadczeniem i pasją do wykonywania swojego zawodu.

Oczywiście zawsze może znaleźć się coś, czego nie umieścimy w naszej ofercie – wtedy zachęcamy do kontaktu, rozmowy – możliwe, że któryś z naszych terapeutów ma kwalifikacje potrzebne do przeprowadzenia takiej terapii.

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu

Wojciech Oczko
integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

​Terapię sensoryczną można krótko scharakteryzować jako celową zabawę ukierunkowaną na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów.

 • nadmierny niepokój,
 • lękliwość,
 • nadruchliwość,
 • problemy z koncentracją,
 • kłopoty z równowagą i koordynacją ruchową,
 • niskie napięcie mięśniowe,
 • nadmierną męczliwość,
 • zbyt gwałtowną reakcję na dotyk,
 • nieumiejętność naśladowania ruchów innej osoby,
 • problemy z komunikacją.

Zajęcia 50 minut

Integracja sensoryczna z elementami Terapii Neurotaktylnej

 Integracja sensoryczna z elementami Odruchów     

Diagnoza – 3 spotkania po ~50 minut + diagnoza pisemna

120 PLN

130 PLN

130 PLN

400 PLN

Integracja  sensoryczna jest procesem celowej organizacji zmysłów.  Działania podstawowych zmysłów człowieka są ściśle ze sobą powiązane. W trakcie rozwoju w obrębie mózgu tworzą się pomiędzy nimi połączenia. To wzajemne na siebie oddziaływanie różnych zmysłów jest złożone i potrzebne, aby prawidłowo interpretować rzeczywistość i odpowiednio na nią reagować. 

Wg Jean Ayres „integracja sensoryczna to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów, ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania”. Tym samym jest  funkcją, czynnością ośrodkowego układu nerwowego, procesem neurologicznym, organizującym wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. Kiedy bodźce przepływają w zorganizowany i zintegrowany sposób, mózg może je dobrze wykorzystać do tworzenia wyobrażeń dotyczących nas samych i otaczającego świata, opracowania naszych zachowań, przyswajania wiedzy.

logopedia

Logopedia

To nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie, a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy. Zajęcia prowadzone w specjalnej sali z lustrami i dodatkowym sprzętem.

 • ma problemy ze słuchem; objawami tego może być znaczne zwiększanie głośności telewizora, brak reakcji np. na dźwięk dzwonka telefonu i/lub inne dźwięki wydawane przez ludzi i przedmioty z otoczenia. Może to być związane z tym, że dziecko często choruje na anginy, zapalenie gardła, ucha, katary. Niekiedy można zauważyć, że dziecko chodzi z otwartą buzią, chrapie w nocy.,
 • nie wymawia głosek, które powinno wymawiać zgodnie z etapami rozwoju mowy: nie potrafi ich prawidłowo wypowiedzieć i porównać (np. sz-s, r-l-j, p-b, s-c, k-t); zniekształca wyrazy; mówi niezrozumiale dla otoczenia; ma trudności z mową płynną; tempo mowy jest za szybkie lub za wolne; mowa jest monotonna, bez melodii; nieprawidłowo stosuje formy gramatyczne; ma braki w słownictwie; wypowiada się krótkimi, nierozbudowanymi zdaniami, w telegraficznym stylu; wypowiedzi są nielogiczne, nieadekwatne; nie rozumie poleceń; bywa, że nie mówi w ogóle lub rozmawia tylko z wybranymi osobami; ma niesprawne narządy mowy lub nieprawidłowy zgryz, co utrudnia poprawną wymowę.

Zajęcia 30-50 minut

Spotkanie diagnostyczne  75 minut + diagnoza pisemna

 90-120 PLN
270 PLN
 

W zależności od wyznaczonego celu terapii terapeuta dobiera odpowiednie metody (masaż i ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynne, zadania rozwijające mowę, zabawy i gry logopedyczne, ćwiczenia w naśladowaniu.Warto dodać, że przy zaburzeniach ze spectrum autyzmu terapia logopedyczna jest częścią i uzupełnieniem całościowego programu terapeutycznego, a nie jego samodzielnym elementem. Wykształcenie się mowy jest procesem złożonym z wielu etapów m.in. umiejętności naśladowania, chęci nawiązania kontaktu, wykonywania poleceń. Bez osiągania kolejnych etapów (które uwzględnia całościowy program terapeutyczny) wykształcenie się mowy może być utrudnione lub niemożliwe.

Mowa stanowi nieodłączny element naszego życia. Jest podstawą komunikacji między ludźmi. Dzięki niej człowiek może wyrażać siebie, a także zdobywać informacje z otaczającego świata. Nie jest to czynność dana z góry, lecz nabywana wskutek działania określonych bodźców i stymulacji środowiskowej. Już w okresie prenatalnym następuje rozwój narządów artykulacyjnych poprzez czynności ssania i połykania. Kształtuje się również aparat słuchowy, który pozwala odbierać bodźce dźwiękowe. W okresie niemowlęcym dziecko będzie doskonaliło te czynności, jeżeli zapewnimy mu odpowiednie warunki do rozwoju.
Korygowanie zaburzeń mowy w jak najmłodszym wieku pozwala wyeliminować trudności i niepowodzenia szkolne, gdyż różnego rodzaju odstępstwa od prawidłowej wymowy często objawiają się błędami w pisowni, słabo opanowaną techniką czytania, zahamowaniami w swobodnym wypowiadaniu się. Zaburzenia mowy negatywnie wpływają na rozwój osobowości dziecka, rzutują na wykształcenie się u niego takich cech jak nieśmiałość, skrytość, utrudniają właściwy przebieg procesów myślowych i kontakty z rówieśnikami, otoczeniem. Powodzenie terapii logopedycznej nie jest możliwe bez dokładnego, trafnego ustalenia przyczyn wywołujących daną wadę wymowy.

terapia ręki

Terapia ręki

Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego.

Dla dzieci

  • z zaburzeniem napięcia mięśniowego
  • z zaburzeniem precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach)
  • z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej
  • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych
  • trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów)
  • z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty)
  • obniżony poziom graficzny pisma: litery są niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter, pismo mało czytelne
  • tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci
Zajęcia 50 minut
120 PLN
 • zakresu ruchomości stawów kończyny górnej
 • zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu
 • nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych
 • napięcia mięśniowego wg skali Ashworth

Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych (niezbędnej do podporu), stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.

Ponieważ nieprawidłowy rozwój motoryczny najczęściej wpływa negatywnie również na rozwój ręki, terapia w tym zakresie opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb dziecka. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć z terapią integracji sensorycznej. 

terapia psychologiczna

Terapia psychologiaczna

Potrafi wpłynąć na zmianę postawy i poprawić zdolności radzenia sobie z niektórymi emocjami. Psychoterapia, poza funkcją uleczającą, ma również rolę wspierającą – uczy wykorzystywać naturalny potencjał, który już w człowieku jest.

W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest stymulacja rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalno-motywacyjnego i mocnych stron dziecka, a także wyrównywanie deficytów rozwojowych.
Są to oddziaływania, które wspomagają rozwój dziecka niepełnosprawnego, pozwalają na nabycie nowych umiejętności, pomagają w niwelowanie zachowań negatywnych i niepożądanych.

Zajęcia 50 minut
160 PLN

Celem terapii jest wdrożenie dziecka niepełnosprawnego do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego.
Terapia jest prowadzona z wykorzystaniem wielu metod i technik, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka za pomocą obserwacji psychologicznej, wywiadu lub rozmowy psychologicznej, ćwiczeniom koncentracji uwagi, metodom projekcyjnym, treningowi zachowań społecznych, elementom muzykoterapii, metodzie stymulacji polisensorycznej i doskonaleniu koordynacji wzrokowo-ruchowej, metodzie rozwijającej aktywność własną.
W efekcie terapii psychologicznej dziecko podejmuje i kontynuuje działania z własnej chęci, odczuwa satysfakcję z pracy, poszukuje, odkrywa i realizuje siebie, uzupełnia deficyty, czuje się dowartościowane, akceptuje siebie, rozwija swoje najlepsze strony, poprawia funkcje poznawczo – pamięciowe, uwagę i spostrzeganie.

masaz

Rehabilitacja

Rehabilitację określa się jako działania mające na celu przywrócenie osobom sprawności i zdolności do normalnego uczestniczenia w życiu społecznym po przez wieloaspektowe działanie.

Pojęcie fizjoterapii związane jest z dostarczaniem ciału odpowiednich bodźców. Reakcja na nie powoduje polepszenie stanu zdrowia, ustąpienie dolegliwości i bólu. Innymi słowami, jest to praca z ciałem, mająca na celu poprawę jego funkcjonowania. Fizjoterapia jest bardzo popularną formą rehabilitacji medycznej.

Zajęcia 50 minut
130 PLN

Posłużę się cytatem autorstwa Karela Bobatha, gdyż doskonale on tłumaczy czym jest wspomniana metoda: „My nie uczymy ruchów, lecz umożliwiamy ich wykonanie”.  Głównym celem rehabilitacji dzieci wg NDT-Bobath jest przygotowanie dziecka z zaburzeniami ruchowymi do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania. W jaki sposób? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, bo też nie ma zestawu gotowych, odpowiednich dla każdego ćwiczeń. Każde dziecko jest przecież inne, ma nieco inny problem, dlatego też wymaga indywidualnego podejścia.
Certyfikowani terapeuci NDT-Bobath, którzy zdanym egzaminem potwierdzili, że umieją bardzo dobrze analizować normalne, fizjologiczne ruchy człowieka, znają anatomię, podstawy neurofizjologii, mają doskonałą znajomość etapów rozwoju ruchowego dziecka, potrafią ocenić, które z ruchów, jakie wykonuje dziecko, są prawidłowe, a które nie, umieją też skierować je na „właściwe tory”. Bardzo ważna jest też zdolność wczuwania się w sytuację dziecka.

gimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna

Odpowiednio dobrane ćwiczenia mają bezpośredni wpływ na korekcję postawy: zwiększenie siły mięśni, wytworzenie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Pośrednio wpływają, również na wydolność i sprawność organizmu.

Okres przedszkolny i szkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci i młodzieży jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.
Gimnastyka korekcyjna szczególnie jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągło wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko koślawa, płaskostopie) i wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe).

Zajęcia 50 minut
120 PLN
 • wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała,korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu,
 • podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
 • rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych,
 • zwiększenie zakresu ruchu w stawach,
Shot of a girl holding her therapist's hand while she's walking on a sensory mat
biofeedback

Biofeedback

Metoda EEG Biofeedback polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Skierowana jest do osób zdrowych, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń.

 • problemów szkolnych (zwłaszcza typu dyslektycznego, dysgraficznego, dysortograficznego)
 • zaburzeń uwagi i koncentracji
 • zaburzeń zachowania
 • apatii
 • zaburzeń snu
 • stanów lękowych, depresji
 • przewlekłych bólów głowy
 • uzależnień
 • zaburzeń odżywiania
 • i wielu innych
EEG Biofeefback 
Trwa zbieranie grupy –  zapraszamy do kontaktu
140 PLN
AAAAAAAAAAA 

Metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Skierowana jest do osób zdrowych, które chcą poprawić efektywność w różnych dziedzinach swego życia, jak i w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń.
Biofeedback jest rodzajem podawania informacji zwrotnej na temat monitorowanej czynności fizjologicznej. Wyniki pomiaru umożliwiają kontrolę procesu i poprawę parametrów jego przebiegu.

_1168ec1a-dc85-4b1b-9b29-aba450f8ff72
terpia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

 • prawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie.
 • Eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość.
 • Eliminowanie napięć emocjonalnych.
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Praca nad poczuciem własnej wartości.
 • Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych.
 • Wdrażanie do samodzielności.
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale literowym, wyrazowym i obrazkowym.
 • Wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
Zajęcia 50
minut
120 PLN

Terapia pedagogiczna nazywana również reedukacją. Obejmuje pomoc psychologiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i stymulująco-usprawniające oraz wszelkie inne działania specjalistyczne, których celem jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia rozwojowe i wychowawcze koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływanie psychologiczne i pedagogiczne.

Terapia pedagogiczna jest szczególnie istotna w pierwszych latach szkoły dziecka. Dzieci mające specyficzne trudności w uczeniu się potrzebują rzecz jasna specjalistycznej terapii aby móc lepiej funkcjonować tak w środowisku szkolnym, szczególnie edukacyjnym, jak i domowo-społecznym.

action-active-child-1919030
009-exercise

Inne

Nie umieściliśmy wszystkiego na naszej stronie z różnych powodów (może niektórzy specjaliści nie wspomnieli nam o tym, może do tej pory było na to mało chętnych), ale nie jest to przeszkodą jeżeli szukacie Państwo pomocy. W niektórych przypadkach będziemy mogli zorganizować zajęcia u nas, w innym polecimy dobrego specjalistę bądź też ośrodek. Jeżeli szukacie Państwo np. 
> trudności szkolne / ryzyko zaburzenia dyslekcji
> dietetyka dziecięcego
> trening uwagi słuchowej
> hipoterapia?
Zapraszamy do kontaktu – może będziemy w stanie zorganizować takie zajęcia dla Państwa dziecka.